Follow

@hartkp ha dat is een geinige app - net even getest. Had 'm natuurlijk niet goed, wel de zanger, niet het liedje.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!