Tooten jullie vaker of minder vaak dan vroeger tweeten op Twitter?

@GoudseRonald

Ha Ronald. Dank voor je antwoord.

Zelf ben ik veel minder actief hier. Maar dat ervaar ik eigenlijk wel als positief. Kan ook aan jaargetijde liggen. Nu veel vaker buiten bezig.

@Marguerite Doordat ik minder volgers heb ben ik wel minder bezig en dat is dan weer fijner. Heb meer tijd voor andere zaken. 🤪

@Marguerite Ja klopt. Ik wil het aantal volgers ook beperken tot maximaal 100

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!