Follow

Dit is dus waarom Mastodon beter is. Daar maak je een filter voor een paar uur, een week, voor altijd. En of dat filter geldt voor de timeline, of enkel de notificaties, bijvoorbeeld, etc

RT @rwiegers@twitter.com

Dit is dus een avond waarop als hater van Twitter moet wegblijven.

🐦🔗: twitter.com/rwiegers/status/15

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!