Follow

RT @bnrpolitiek@twitter.com

🔶We hebben weer een politieke podcast voor jullie gemaakt. Hij staat hier voor je klaar bnr.nl/podcast/newsroomdenhaag

Goede gesprekken en grote teleurstellingen

@sophievleeuwen@twitter.com, @LeendertBeekman@twitter.com en @marksremarks@twitter.com doen hun uiterste best om opgewekt af te sluiten. Zou het ze lukken?

🐦🔗: twitter.com/bnrpolitiek/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!