Follow

Het is waardeloos als Kamerleden niet veilig naar een demonstratie kunnen, en hun collega's zijn niet solidair door dan ook maar niet te gaan

RT @DerkBoswijk@twitter.com

Het is waardeloos en onacceptabel als Kamerleden niet veilig een demonstratie kunnen bijwonen. We moeten altijd met elkaar in gesprek bijven, juist als we het niet eens zijn.

1/2

🐦🔗: twitter.com/DerkBoswijk/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!