Follow

RT @frankvdlinde@twitter.com

Morgen sta ik voor de rechter voor dit zeer ontwrichtende eenmensprotes in centrale hal @ministerieJenV@twitter.com en @MinBZK@twitter.com waardoor het gehele land ontregeld werd🙄

Minister @DilanYesilgoz@twitter.com deed aangifte tegen mij. Zerotolerance zei @Politie@twitter.com, anders loopt het uit de hand.

🐦🔗: twitter.com/frankvdlinde/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!