Follow

RT @steeph@twitter.com

Nog steeds tractoren op de snelweg. Moet toch niet moeilijk zijn die naar een parkeerplaats te dirigeren, te bekeuren en de eigenaren naar huis te laten lopen.

🐦🔗: twitter.com/steeph/status/1539

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!