Follow

Goed voorstel. En zeer relevant op de dag dat XR (weinig overlast) 22x werd gearresteerd, maar de boeren (VEEEEEL overlast, inclusief een gewond kind) niet of nauwelijks

RT @talithamuusse@twitter.com

Volgens mij is het juist goed dat de politie de-escalerend optrad vandaag richting de boeren. De vraag is waarom deden ze dit niet bij het woonprotest, extinction rebellion en sommige corona demo’s.

🐦🔗: twitter.com/talithamuusse/stat

Hey wat leuk, 197WinstonSmith zit ook op Twitter!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!