Follow

"Ik denk dat het iets te ingewikkeld wordt voor onze kijkers" zegt iemand bij @op1npo@twitter.com, die erg toe is aan Rob de Nijs...

[KPN zegt dat ik met 39 minuten vertraging keek]

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!