Follow

De BBC deed nog weer eens een poging om een Rus te interviewen. Sergei Lavrov, zelfs.
Het is niet oninteressant, maar het levert ook niks op. Ben er nog niet uit of je het toch moet blijven proberen
bbc.co.uk/programmes/p0cgfpqp

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!