Follow

RT @mleisink@twitter.com

Links een perfect functionerend apparaat om het licht mee aan te doen. Werkt al jaren prima!

Rechts de moderne manier, waarbij ik nu drie keer ergens op moet drukken en het display met een vertraging reageert.

We maken dingen zo moeilijk mogelijk en noemen dat 'vooruitgang'.

🐦🔗: twitter.com/mleisink/status/15

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!