Follow

RT @bnrpolitiek@twitter.com

Het is alle hens aan dek met de gascrisis, maar de urgentie ontbreekt - te gast deze week: @DassenLaurens@twitter.com van

En verder ammoniak & perspectief en het Kamerwerk

't is weer een , zeggen @sophievleeuwen@twitter.com, @LeendertBeekman@twitter.com en @marksremarks@twitter.com

bnr.nl/podcast/newsroomdenhaag

🐦🔗: twitter.com/bnrpolitiek/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!