Follow

RT @tonfvandijk@twitter.com

Het lijkt allemaal onschuldig, op dit moment heeft iemand de straat van minister @ChristianneWal@twitter.com geblokkeerd met stro balen. weer een 'kleine' interventie in het privé-leven van de minister, een boodschap: we houden je in de gaten?

🐦🔗: twitter.com/tonfvandijk/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!