The White Lady of Hoog Soeren

Traces of the Norns in the Netherlands: a hollow tree near the village of Hoog Soeren

Read more at: letterpile.com/creative-writin

De Godin Baduhenna is een Godin van de strijd verbonden met het woud van Baduhenna ergens in de regio van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Je vind op deze website artikeltjes over de betekenis van de Godin voor vandaag, over archeologische vondsten rond offerplaatsen uit het begin van de jaartelling in Velserbroek en de Broekpolder, enz..

Godin-Baduhenna.nl

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!