Follow

Treant verbetert zorg voor maag- en darmpatiënten met nieuwe GIO-poli
Treant is vandaag begonnen met de GIO-poli. Met deze nieuwe manier van werken kan nog beter en sneller zorg worden verleend aan patiënten met maag- of darmaandoeningen.

Met de GIO-poli heeft de patiënt op één dag uitslag van onderzoeken, een diagnose, een behandelplan en ondersteuning. GIO
medicalfacts.nl/2022/05/09/tre
#*MedischNieuws*

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!