Follow

Kanker bij zwangere in beeld gebracht als nevenbevinding NIPT
In het onderzoek rondom prenatale screening middels de niet-invasieve prenatale test (NIPT) zijn binnen de landelijke TRIDENT-2 studie over een periode van drie jaar alle zwangere vrouwen in kaart gebracht waarbij de NIPT uitslag een verdenking op kanker bij de moeder liet zien. Het onderzoek toont aan welke N
medicalfacts.nl/2022/05/09/kan

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!