Follow

De invloed van de schildklier op zwangerschapsuitkomsten
Een zwangerschap heeft grote invloed op de schildklierfunctie. Veranderingen in de zwangerschap en de toegenomen behoeft van het lichaam aan schildklierhormoon zorgen ervoor dat vrouwen met een bestaande milde schildklierafwijking een verhoogde kans hebben op ernstige schildklierproblemen. Van Dijk onderzocht of
medicalfacts.nl/2022/05/09/de-
&Gezondheid

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!