Follow

Nieuwe manier om moedermelk van donoren te verbeteren
Menselijke donormelk is het beste alternatief als een moeder zelf geen moedermelk kan geven. De meeste moedermelkbanken verwerken de melk door middel van holderpasteurisatie (HoP). Dan wordt de melk gedurende een half uur verwarmd tot 62,5 graden, zodat mogelijk schadelijke bacteriën gedood worden. Dit maakt de
medicalfacts.nl/2022/05/10/nie
&LifeSciences

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!