Follow

Nieuw middel type 2 diabetes beschermt nieren
Bij ouderdoms-suikerziekte (type 2 diabetes) is de verwerking en opname van suiker uit het eten belemmerd. Dit komt onder andere doordat een specifieke groep darm-hormonen minder goed werkt: de incretine-hormonen. Deze hormonen stimuleren de afgifte van insuline na een maaltijd, vertragen het legen van de maag en verminderen de eetlust. Een nieuwe
medicalfacts.nl/2022/05/10/nie

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!