Follow

Voorkomen is beter dan genezen, zorg heeft meer screenende professionals nodig’
In de nabije toekomst krijgen steeds meer mensen de diagnose kanker. Als hier niets aan wordt gedaan, zal dit aantal alleen maar toenemen. Dit schrijft NU.nl. Als internist-oncoloog moet ik helaas bevestigen dat ons werk al jaren toeneemt en dat we zowel meer hoogbejaarde als jon
medicalfacts.nl/2022/05/10/voo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!