Follow

Vitiligo en melanoom: het fijne evenwicht tussen auto-immuniteit en ontsnapping aan de afweer
Onze huid speelt een cruciale rol in de afweerreactie tegen ziekteverwekkers door de aanwezigheid van verschillende afweercellen. Vitiligo en melanoom zijn beide huidziekten waarbij ook de pigmentcellen (melanocyten) in de huid bet
medicalfacts.nl/2022/05/10/vit
&LifeSciences

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!