Follow

Hoogleraar Victor Pop: er komt meer bij ontzwangeren kijken dan mensen weten
Emeritus hoogleraar Victor Pop presenteert zijn boek over het verdere verloop nadat vrouwen zijn bevallen. Een exemplaar van het boek: ‘De mythe van de roze wolk en de kunst van het ontzwangeren’ zal worden uitgereikt aan een hoogzwangere a.s. moeder op de ‘negen maanden be
medicalfacts.nl/2022/05/11/hoo
&Gezondheid

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!