Follow

‘Vrijwillig eigen risico moet worden afgeschaft’
Het vrijwillig eigen risico in de zorgverzekering moet worden afgeschaft. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Het vrijwillig eigen risico is een inbreuk op de solidariteit en past daarom niet in ons zorgstelsel.

Korting voor de een, betaald door een ander

In de praktijk wordt juist door gezonde en
medicalfacts.nl/2022/05/11/vri
&Beschouwing

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!