Follow

Ernstige zorgen over lange wachttijden belangrijke behandelingen hart- en vaatpatiënten
Hart- en vaatpatiënten moeten op dit moment te lang wachten op belangrijke behandelingen in het ziekenhuis. Dit leidt tot klachten die toenemen, conditie die afneemt en grote zorgen onder patiënten en hun naasten: gaat het ve
medicalfacts.nl/2022/05/11/ern
&Efficiency &Kwaliteit

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!