Follow

Zorg moet vooropgaan in verduurzaming Nederland
Van professionals in de zorg mag je verwachten dat ze vooroplopen in de verduurzaming van ons land. Zij zien als eerste de ernstige gevolgen van vervuiling en klimaatverandering. Daar komt bij dat zij voor anderen een voorbeeld zijn van een gezonde en verantwoorde levensstijl.  Dat vinden Joost Bijlsma en Cathy van Beek, auteurs van He
medicalfacts.nl/2022/05/12/zor

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!