Follow

Ziek door geluidsoverlast
Vrijdag in Meldpunt NPO2

Ongeveer een derde van de Nederlanders heeft structureel overlast van geluid. Naast vlieg- en wegverkeer is ook het continue brommende geluid van een warmtepomp of airconditioning voor velen een bron van ergernis. En soms zelfs in zo’n mate dat ze er ziek van worden. Wat is hier aan te doen? Daarover gaat Meldpunt op vrijdag 13 mei om 19.50
medicalfacts.nl/2022/05/12/zie

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!