Follow

NU’91: ‘Dag van de Verpleging, 12 mei, staat dit jaar in het teken van zeggenschap’
Jaarlijks wordt wereldwijd op 12 mei de Dag van de Verpleging gevierd. Dit jaar staat deze dag in het teken van zeggenschap. NU’91, beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, onderstreept het belang hiervan. Stella Salden, voorzitter: “Verpleegku
medicalfacts.nl/2022/05/12/nu9
&Beschouwing

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!