Follow

Aantal doorverhuizingen heeft grote impact op welzijn en toekomstperspectief van uithuisgeplaatste kinderen
Onacceptabel: “Ik weet niet eens waar ik volgende week woon.” 

Morgen (12 mei) en volgende week (18 mei) debatteert de Tweede Kamer over jeugdzorg en uithuisplaatsingen. In 2021 woonden er bijna 44 duizend kinderen niet b
medicalfacts.nl/2022/05/12/aan

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!