Follow

<a></a>Voordelen van een Onderooglidcorrectie
Wanneer u last heeft van een slappe huid of wallen onder de ogen, kan een onderooglidcorrectie een goede uitkomst bieden. Met deze cosmetische ingreep wordt de huid onder het oog verstrakt en krijgt het gezicht een jongere uitstraling. Maar wat houdt deze operatie precies in en hoe gaat het allemaal in zijn werk? We vroegen het Jurjen Schortinghuis, MKA-chirurg*.
medicalfacts.nl/2022/05/12/voo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!