Follow

Nierfalen keuzehulp nu beschikbaar voor alle nierpatiënten
Voor mensen met een afnemende nierfunctie is vanaf nu de Nierfalen keuzehulp beschikbaar die hen helpt bij de keuze voor een behandeling voor nierfunctievervangende therapie. Samen met hun zorgverlener kunnen nierpatiënten beslissen over de best passende behandeling in hun situatie. De keuzehu
medicalfacts.nl/2022/05/13/nie

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!