Follow

Nierorganoïden kweken beter begrip van zeldzame nierziekte
Nierorganoïden leveren kennis over lekkende nierfilters

Nierorganoïden, kleine mini-nieren die in het lab gekweekt worden met behulp van stamcellen, dragen het beste bij aan meer begrip van de oorzaak en mogelijke behandelingen voor nefrotisch syndroom, een zeldzame nieraandoening. Onderzo
medicalfacts.nl/2022/05/13/nie
&LifeSciences

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!