Follow

<strong>Treant zet unieke laser in voor prostaatbehandelingen</strong>
Als tweede ziekenhuis in Nederland gebruikt Treant sinds kort een bijzondere laser voor prostaatbehandelingen. Met de laser kunnen patiënten op de polikliniek geholpen worden. Ze hoeven niet meer naar de operatiekamer en ook een narcose is niet nodig.

De laser wordt binnen Treant i
medicalfacts.nl/2022/05/13/tre
&Gezondheid

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!