Follow

Hendrien Witte treedt toe tot RvT van VZVZ
De Algemene Vergadering van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) heeft, op voordracht van Patiëntenfederatie Nederland, mevrouw H.H. (Hendrien) Witte benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Naast Patiëntenfederatie Nederland hebben ook de koepelorganisaties die aan de basis van VZVZ hebben gestaan en Zorgverz
medicalfacts.nl/2022/06/21/hen
&Werk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!