Follow

Het vinden van sepsis, wat we zoeken en wat we vinden
Als een infectie organen aantast en daardoor levensbedreigend is (orgaandysfunctie), wordt ook wel van sepsis gesproken. Sepsis kan door allerlei infecties veroorzaakt worden, zowel door bacteriën als door virussen. Snel starten met antibiotica is een belangrijk onderdeel van de huidige behandeling van (vermoedelijke)
medicalfacts.nl/2022/06/21/het
&LifeSciences

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!