Follow

Naar een gelijke evaluatie van cholesteatoomzorg
Cholesteatoom is een ophoping van huidcellen in het oor. Ten Tije onderzocht de mogelijkheid van uniforme registratie van de cholesteatoomzorg in Nederland. Ze toonde aan dat er al aardig wat factoren/onderdelen aanwezig zijn om gelijke registratie te regelen binnen de cholesteatoomzorg. Daarnaast is landelijke overeenstemming
medicalfacts.nl/2022/06/21/naa
&LifeSciences

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!