Follow

<a></a>Voordelen van liposuctie
Liposuctie wordt meestal gedaan om cosmetische redenen, maar het kan ook worden gebruikt om specifieke medische problemen te behandelen. Gynaecomastie is de ophoping van vet onder de borsten van een man. Een andere pathologische aandoening is lipoedeem. Het is meestal een symmetrische vetafzetting die de benen treft en vrijwel uitsluitend bij vrouwen voorkomt. Lipodystro
medicalfacts.nl/2022/06/21/voo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!