Follow

‘Gevarieerd bewegen helpt toename blessures voorkomen’
In het artikel 'Teveel sporters haken af door een blessure' in Trouw wordt gesproken over de keerzijde van het stimuleren van meer bewegen, namelijk dat meer bewegen onvermijdelijk gepaard zal gaan met een toename van blessures en sportverzuim. Om de doelstelling van de overheid te realiseren dat in 2040 75 procent va
medicalfacts.nl/2022/06/22/gev
&Bewegen

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!