Follow

‘Versnipperd Nederlands zorglandschap kan technologie goed gebruiken’
De Federatie van Medisch Specialisten publiceerde onlangs een position paper over diagnostiek en het wenkende perspectief van technologie die diagnostiek in de thuissituatie mogelijk maakt. Gevraagd naar een reactie, onderschrijf ik die boodschap en zou ik nog een stap verder w
medicalfacts.nl/2022/06/22/ver
&Beschouwing &Werk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!