Follow

Europese subsidie van 1,133 miljoen euro voor versterken Europese plasmaketen
Plasma is een cruciale grondstof voor veel geneesmiddelen en behandelingen. Het verzamelen en verwerken van voldoende plasma om alle patiënten in Europa te voorzien van uit plasma bereide geneesmiddelen is echter een grote uitdaging. Sanquin en andere bloedbankorganisa
medicalfacts.nl/2022/06/22/eur

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!