Follow

Kwetsbare mensen worden weerbaarder door games en apps
Speciaal ontworpen videospellen en het gebruik van spelelementen in apps kunnen de positie van kwetsbare groepen versterken, bijvoorbeeld die van jongeren of ouderen. Dit laat AI-onderzoeker Laura van der Lubbe zien in haar promotieonderzoek. Ook blijkt uit haar onderzoek dat kunstmatige intelligentie in te zetten is om funct
medicalfacts.nl/2022/06/22/kwe

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!