Follow

Overlijdensrisico groter bij langdurig verblijf op de Spoedeisende Hulp
De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) vreest een uitstroom van SEH-artsen als de werkomstandigheden in de ziekenhuizen niet aanmerkelijk worden verbeterd. De NVSHA pleit voor meer aandacht voor de personeelstekorten, het bestrijden van de overmatige drukte op de
medicalfacts.nl/2022/06/22/ove
&Werk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!