Follow

Jonge artsen willen werkcultuur zelf veranderen
ZIN IN ZORG FILMFESTIVAL 27 JUNI, 19.00 – 21.30 UUR

Een eind aan de overwerkcultuur, meer inspraak, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en meer aandacht voor de mens achter de dokter. Daarvoor pleiten de (jonge) artsen die zijn aangesloten bij Zin in Zorg. De beweging is fors gegroeid en telt ruim 700 dokters. Op 27 juni maken ze tijdens
medicalfacts.nl/2022/06/23/jon
&Werk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!