Follow

Reade tekent intentieverklaring voor een gezonder Nederland
Toine Vogels, Lid Raad van Bestuur bij Reade, heeft de intentieverklaring van Alliantie Voeding in de Zorg getekend. Reade onderstreept hiermee dat zij zich inzet voor een gezonder Nederland. Het expertisecentrum voor revalidatie en reumatologie realiseert actief een gezonder voedingsaanbod voor cliënten en medew
medicalfacts.nl/2022/06/23/rea
&Efficiency

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!