Follow

<strong>Koningin Máxima ontmoet leerlingen en studenten in Beverwijk</strong>
Hoe bevorderen mbo-opleidingen de mentale gezondheid van hun studenten en hoe doet het voortgezet onderwijs (vo) dit voor hun scholieren? MIND Us erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima sprak woensdag 22 juni in Beverwijk - samen met de minister voor Primair en Voorgez
medicalfacts.nl/2022/06/23/kon

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!