Follow

Overprikkeling kan leiden tot overgeven en koorts, maar zorgt vaak voor onbegrip’
Donderdag 23 juni is de Dag van de Overprikkeling. Veel van de ruim 4 miljoen mensen die een hersenaandoening hebben, hebben last van overprikkeling. Het kan leiden tot klachten als vermoeidheid, overgeven en hoofdpijn. Of het kan de klachten die je al hebt door een
medicalfacts.nl/2022/06/23/ove

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!