Follow

Meer aandacht voor hersenontwikkeling bij aangeboren hartafwijkingen
Door betere behandelingen en medicijnen kunnen artsen het leven van steeds meer baby’s met een ernstige aangeboren hartafwijking redden. Maar de kans op hersenschade is bij deze kinderen ook groot, en tot nu toe is er weinig aandacht voor dit soort problemen geweest. Promovendus Raymond S
medicalfacts.nl/2022/06/23/mee
&LifeSciences

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!