Follow

Annatommie mc wordt onderdeel van Equipe Zorgbedrijven
Samen sterker verder als dé specialist in beweging

Annatommie mc sluit zich definitief aan bij Equipe Zorgbedrijven. In februari kondigden de organisaties hun voornemen al aan, waarna het plan werd voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument en Markt (ACM). Inmiddels hebben deze hun goedkeuring
medicalfacts.nl/2022/07/29/ann

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!