Follow

LMcare-directeur Ronny Ledent geeft visie over toekomstbestendigheid GGZ
Het is de missie van LMcare om die veel te lange wachtlijsten in de GGZ de kop in te drukken. Maar ook om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en de GGZ hiermee toekomstbestendig te maken. Een missie met succes, want LMcare doet dit alweer 2 jaar. Om andere GGZ-instellingen te kunn
medicalfacts.nl/2022/07/29/lmc
&Beschouwing

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!