Follow

Bestuurswissel bij Saxenburgh op handen
Mariska de Groot en Hans Gellekink gaan per 15 oktober aan de slag als nieuwe Raad van Bestuur Saxenburgh. Aanleiding tot deze bestuurswissel is het aankomend pensioen van de huidige bestuursvoorzitter Wouter van der Kam. Per die datum treedt ook Bas van der Velde als interim bestuurder terug.

Mariska de Groot wordt de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur en
medicalfacts.nl/2022/07/29/bes

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!