Follow

Nieuw Kennisplatform biedt patiënten objectieve informatie over medicatie in de psychiatrie
Onafhankelijke Kennisplatform Medicatie in de Psychiatrie (KenMed) komt met vijf websites met betrouwbare en objectieve informatie over medicatie in de psychiatrie. Ze zijn bedoeld voor patiënten en geschreven in begrijpelijke taal. Ze vertellen o
medicalfacts.nl/2022/08/01/nie

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!